Pravidla soutěže s výherními křížovkami v časopisu INSTINKT

Pravidla soutěže s výherními křížovkami v časopisu INSTINKT

1 . Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je společnost EMPRESA MEDIA, a. s., sídlem: Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 - Braník, IČ: 26418011, DIČ: CZ26418011, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. B, vložce č. 6907 (dále jen "organizátor").


2. Pravidla soutěže
Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna na webové stránce www.instinkt-online.cz.

3. Komu je soutěž určena?
Tato soutěž je určena všem občanům České republiky starším osmnácti let, s výjimkou zaměstnanců organizátora a jejich rodinných příslušníků. Za rodinné příslušníky se pro účely této soutěže považují osoby tvořící domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 771 až § 773 zákona 89/2012 Sb.

4.
Jak se soutěže platně zúčastnit?

Organizátor je vydavatelem tištěného časopisu INSTINKT, který vychází 1x týdne. V jednotlivých vydáních časopisu je uveřejňována výherní křížovka/y (dále jen „křížovka“).

Soutěžícím se stane ten, kdo vyluští soutěžní křížovku a vyluštěnou tajenku ze soutěžní křížovky doručí organizátorovi dále uvedeným postupem a v uvedené formě nejpozději do 14 dnů ode dne, v němž bylo příslušné vydání časopisu vydáno.

Vyluštěnou tajenku lze zaslat organizátorovi výlučně těmito způsoby:

1. poštou prostřednictvím korespondenčního lístku zaslaného na adresu organizátora (INSTINKT, Mikuleckého 1309/4, 147 00 Praha 4 – Braník). Korespondenční lístek musí být označen číslem vydání časopisu, ve kterém křížovka vyšla (např. č. 32/15);

2. elektronickou poštou na e-mailovou adresu krizovka@instinkt-online.cz , kdy v předmětu e-mailové zprávy musí být uvedeno číslo příslušného vydání časopisu, v němž křížovka vyšla.

Nezbytnou součástí odpovědi na křížovku je vedle tajenky též jméno, adresa a telefonní číslo soutěžícího. V případě neuvedení těchto údajů nebo uvedení zjevně nepravdivých údajů bude soutěžící ze soutěže vyloučen.

Každý soutěžící je oprávněn zúčastnit se soutěže jen jedenkrát. Duplicitní odpovědi téhož soutěžícího budou ze soutěže vyřazeny.

5. Ceny

Počet a druh výher je stanoven vždy individuálně pro každou jednotlivou křížovku a je uveden v příslušném vydání časopisu u dané křížovky, Každý výherce má nárok pouze na jednu výhru.

6. Výherce
Ze správných odpovědí vybere redakce výherce. Mechanismus určení výher bude stanoven zvlášť pro každou křížovku podle tohoto klíče:

- správné odpovědi organizátor chronologicky seřadí do seznamu, a to dle pořadí, v jakém byly odpovědi organizátorovi doručeny, řazeno od nejdříve doručené odpovědi k nejpozději doručené odpovědi; pro určení pořadí doručení odpovědi rozhoduje datum a časový údaj (hodina, minuta, vteřina) doručení, v případě shody v čase doručení dvou a více odpovědí rozhoduje abecední hledisko (týká se příjmení a jména soutěžícího); seznam bude obsahovat i číselné označení pořadí jednotlivých správných odpovědí;

- celkový počet správných a úplných odpovědí bude matematicky podělen počtem výher, výsledné číslo bude zaokrouhleno na desítky směrem dolů, po zaokrouhlení bude toto číslo postupně násobeno po sobě jdoucími čísly z číselné řady celých čísel počínaje 1 až do čísla, které vyjadřuje celkový počet výher pro danou křížovku;

- podle výsledného čísla rovnajícího se 1násobku, 2násobku, 3násobku atd. budou určeny odpovědi z číselného seznamu správných odpovědí, jejichž odesílatelé obdrží výhru.

(Příklad: pro křížovku je stanoveno 6 výher, bylo doručeno 495 správných odpovědí, 495:6=82,5, po zaokrouhlení = 80. Násobky jsou stanoveny jako 80*1=80, 80*2=160, 80*3=240, 80*4=320, 80*5=400, 80*6=480. Výhry tedy obdrží soutěžící, který doručil správnou odpověď jako 80., 160., 240., 320., 400. a 480. v pořadí.)

Výherce bude organizátor za účelem dohodnutí předání výhry telefonicky na telefonním čísle uvedeném v odpovědi do 7 dnů od skončení lhůty k zasílání odpovědí, a to opakovaně, nejméně však 5x; nepodaří-li se organizátorovi úspěšně kontaktovat výherce ve lhůtě dle věty předchozí, ztrácí tento výherce nárok na hlavní výhru a výhercem soutěžící, jehož odpověď byla zařazena na bezprostředně následujícím místě po výherci, který ztratil nárok na výhru. Obdobným způsobem může být hlavní výhra postoupena na dalšího výherce v pořadí.

Jméno a příjmení výherce bude zveřejněno v následujícím vydání časopisu INSTINKT.


7. Další pravidla
Tato pravidla jsou současně dostupná na webové stránce instinkt.tyden.cz.

V případě, že organizátor zjistí, že výherce uvedl nepravdivé osobní údaje anebo z jiného důvodu nesplňuje pravidla soutěže, nemá na výhru nárok a dle výše uvedených podmínek stanovení výherce bude určen další výherce.

Výherce není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Výhry ani účast v soutěži nejsou právně vymahatelné.

Organizátor neodpovídá za jakoukoliv škodu, která případně výherci nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách instinkt.tyden.cz, kde jsou k dispozici platná a úplná pravidla soutěže.

8. Osobní údaje

Soutěžící uděluje odesláním odpovědi organizátorovi svůj souhlas jednak se svou účastí v soutěži a s těmito pravidly, jednak, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže organizátorovi za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů, tj. nabízení obchodu a služeb a zasílání informací o marketingových akcích pořadatele, zahrnující i zasílání informací a jiných obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, emailů, jakož i dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a dále souhlas s užitím těchto údajů ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách organizátora, pokud je toto užití v souvislosti s touto soutěží, a to do odvolání souhlasu.

Soutěžící má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoliv bezplatně na adrese organizátora odvolán.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení je nezbytný pro účast v této soutěži. Obdrží-li organizátor nesouhlas nebo žádost o výmaz údajů, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného soutěžícího v této soutěži bez náhrady.

9. Závěrečná ustanovení

Tato pravidla jsou platná a účinná od 11.9.2015.

EMPRESA MEDIA, a.s.

Co vy na to?

Bojíte se rádi, milujete filmové horory?

Ano

Ne


Výsledky se zobrazí po hlasování.

Závist ovlivňuje život každého třetího Čecha. Je to váš případ?

Ano

Ne


Výsledky se zobrazí po hlasování.


Dnešní sudoku

klikněte pro zvětšení

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.