Inzerce-Obchodní podmínky vydavatelství

Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství Empresa Media, a.s., pro inzeráty a prospektové přílohy v časopisech TÝDEN a INSTINKT

 

I. Rozsah a platnost

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují uveřejňování inzerátů a prospektových příloh v časopisech TÝDEN a INSTINKT,

které vydává společnost Empresa Media, a.s., Součástí těchto Všeobecných podmínek je platný ceník. Právní vztahy, které

nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláštní smlouvou, se řídí obchodním zákoníkem.

  

II. Objednávky

1. Objednavatel si objednává uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy prostřednictvím písemné objednávky.

2. Objednávka musí vždy obsahovat: obchodní jméno objednavatele, jeho sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, jméno zástupce

objednavatele oprávněného objednávku učinit. V případě fyzických osob pak jméno, rodné číslo nebo datum narození, adresu

trvalého bydliště a bankovní spojení. Dále musí být uveden titul, termín uveřejnění, druh inzerce a další údaje týkající

se provedení objednávky.

3. Objednavatel je odpovědný za včasné poskytnutí všech podkladů potřebných pro realizaci objednávky. Společnost

Empresa Media, a.s., je povinna upozornit objednavatele na zjevně nevhodné nebo chybné podklady. Objednavatel je povinen dodat

ve stanoveném termínu společnosti Empresa Media, a.s., náhradu za zjevně nevhodné a chybné podklady. Pokud objednavatel dodá

náhradu za zjevně nevhodné či chybné podklady se zpožděním nebo v případě, že objednavatel trvá na použití zjevně nevhodných

nebo chybných podkladů, má společnost Empresa Media, a.s., právo od smlouvy odstoupit a současně jí vzniká právo na stornovací

poplatky dle platného ceníku.

4. Objednavatel ručí za bezchybný obsah a za to, že texty, obrazové a grafické materiály určené pro inzeráty nebo prospektové

přílohy jsou v souladu s právními předpisy. V případě uplatňování nároků třetí stranou je objednavatel povinen na sebe převzít

závazky z těchto nároků vyplývající nebo je povinen nahradit společnosti Empresa Media, a.s., škody, které vznikly s uveřejněním

opravy chybného nebo právně nepřípustného inzerátu nebo prospektové přílohy.

5. Společnost Empresa Media, a.s., dostane k volné dispozici všechny potřebné podklady pro uveřejnění inzerátu nebo prospektové

přílohy a není povinna tyto podklady uchovávat, případně objednavateli vracet.

6. Prospektové přílohy je objednavatel povinen řádně označit, uvést zejména název titulu, vydání, počet kusů a název přílohy

a na vlastní náklady doručit na vydavatelstvím určenou adresu.

  

III. Uzavření smlouvy

1. Uzavřením smlouvy se rozumí potvrzení objednávky společností Empresa Media, a.s. (písemně přímo na objednávku nebo jiným

obvyklým způsobem). V případě, že nedojde k potvrzení objednávky společností Empresa Media, a.s., je za uzavření smlouvy

považováno uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy.

2. Přijetí objednávky pracovníkem společnosti Empresa Media, a.s., není bez dalšího považováno za uzavření smlouvy.

3. Společnost Empresa Media, a.s., si v každém případě vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, existuje-li oprávněný předpoklad,

že uveřejnění inzerátu nebo prospektové přílohy z hlediska obsahového, textového, grafického nebo obrazového odporuje zájmům

společnosti Empresa Media, a.s., nebo právě platným právním předpisům.

4. Pokud by vznikly důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednavatele a pokud na žádost společnosti

Empresa Media, a.s., není zajištěna včasná platba předem, vyhrazuje si vydavatelství právo odstoupit od smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy podle odst. 3 nebo odst. 4 vyrozumí vydavatelství objednavatele bez zbytečného

prodlení.

6. V případě stornování objednávky objednavatelem po jejím potvrzení společností Empresa Media, a.s., je tato oprávněna

uplatňovat stornovací poplatky v souladu s platným ceníkem. Stornování objednávky musí být vždy provedeno písemně.

7. Sleva ve výši 15 % (agenturní provize) bude poskytnuta zprostředkovatelům reklamy uznaným vydavatelstvím.

Předpokladem je, aby objednávku předkládal přímo zprostředkovatel reklamy, který současně odpovídá za dodání

hotových podkladů. Zprostředkovatel reklamy musí na požádání předložit živnostenský list nebo výpis z obchodního

rejstříku, který jednoznačně prokazuje zprostředkovatelskou činnost v oblasti reklamy.

 

V Praze dne 4.10.2011

Co vy na to?

Bojíte se rádi, milujete filmové horory?

Ano

Ne


Výsledky se zobrazí po hlasování.

Závist ovlivňuje život každého třetího Čecha. Je to váš případ?

Ano

Ne


Výsledky se zobrazí po hlasování.


Dnešní sudoku

klikněte pro zvětšení

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.